Phần mềm Solarwinds Network


Giá: 148.740.800 đồng

- Giám sát nhiều nguồn cung lỗi, hiệu quả và tính khả dụng.

- Topology tùy biến và cảnh báo thông minh theo nhận thức.
- Dự báo khả năng tự động làm việc của hệ thống mạng.
- Hỗ trợ bản đồ mạng để xử lý các công việc một cách linh động.
- Kiểm tra kĩ gói và phân tích hiệu quả của gói dịch vụ đó.

DCMA Protected