Bản quyền phần mềm cho thiết bị tường lửa Fortinet FG-501E


 

Giá: 340.115.800 đồng

- Giấy phép gia hạn cập nhật phần mềm thiết bị FG 501E thời hạn 1 năm:

- FortiCare 24x7

- FortiGuard App Control Service

- FortiGuard IPS Service

- FortiGuard Advanced Malware Protection (AMP) — Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, VirusOutbreak Protection and FortiSandbox Cloud Service

- FortiGuard Web Filtering Service

- FortiGuard Antispam Service

DCMA Protected